keyboard_arrow_right
Обавештења

Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Производња питке воде

Хигијенски исправна вода за пиће је предуслов доброг здравља. Светска здравствена организација је водоснабдевање и квалитет воде за пиће сврстала у 12 основних показатеља здравственог стања становништва једне земље, чиме се потврђује њена значајна улога у заштити и у унапређивању здравља.

Вода чини 60% нашег тела.
Неопходна је за функцију свих органа.
Помаже регулисању телесне температуре.

Делатности Дистрибуције воде:

  • Контрола функционисања водоводне дистрибутивне мреже
  • Планско – превентивно одржавање
  • Интервентно одржавање мреже и прикључака
  • Одржавање квалитета воде у мрежи
  • Израда нових прикључака на водоводну мрежу
  • Изградња нових деоница водоводне мреже и реконструкција постојећих
  • Контрола исправности мерних инструмената потрошње воде – водомера

Одржавање водоводне дистрибуционе мреже

У оквиру планско – превентивног одржавања се врши контрола исправности отворености засуна, противпожарних хидраната, поправка и замена истих по потреби, као и замена дострајалих деоница мреже и прикључака. Интервентно одржавање обухвата отклањање кварова на мрежи који се дешавају услед слегања терена, корозије, механичких оштећења и слично. Ефикасност и брзина представљају основну тежњу одржавања вододосне мреже, да се прекиди у снабдевању потрошача водом сведу на најмању меру. Због тога је организовано стално дежурство интервентне екипе, која од момента пријаве квара Диспечерској служби, само у року од неколико минута излази на терен и санира квар у било које доба дана током целе године.

Какву воду пијемо?

Квалитет вода са Шидских водоизворишта више деценија се прати у складу са законском регулативом. Воде за пиће се карактеришу повољним органолептичким, физичким и хемијским особинама. Свакодневне анализе показују да се ради о води изузетног квалитета. Вода за пиће којом се снабдијева становништво Општине Шид не подлеже ни једном од поступака обраде воде. Једино се превентивно дезинфикује гасовитим хлором чиме се искључује било каква могућност преношења хидричних бактеријских и вирусних инфекција. Процес хлорисања је континуиран и 24 сата је под контролом. Физичке, хемијске, биолошке и микробиолошке карактеристике тј. укупне одлике вода изворишних зона одговарају прописаним условима за пијаће воде и спадају у воде 1. класе. Воде су температуре 9-11 °C, са ph од 7-8 i укупном тврдоћом од 2.8 – 3.4 мг-екв/л;укупном минерализацијом од 180-300мг/л и карактеристичним анјонима и катјонима који те воде сврставају у магнезијумкалцијум-хлориднохидрокарбонатни тип вода, а по класификацији Алекина то су меке до умерено тврде воде. Спадају у благо алкалне воде. Анализе на микроелементе (укупно око 32) дале су резултате који указују да се исти у водама налазе у занемарљивим количинама. Ваздух је свуда око нас и нико не каже да га је превише. Тако је и са водом. Зато је чувајмо!

Кондиционирање воде за пиће

Квалитет подземне воде коју црпимо је веома добар и у хемијском и у бактериолошком смислу. Пошто се налази испод неколико глинеих слојева тла, веома је добро заштићена од спољних загађења и практично је непромењеног састава током времена. Гвожђе је природни састојак поодземних вода. У присутним количинама ово производи проблеме техничке природе приликом дистрибуције кроз цевоводе. Наиме, у цевима , једињења гвожђа прелазе у талог који ствара зачепљења, а када се појави на славини код корисника, изазива естетске сметње прилком потрошње.