keyboard_arrow_right
Обавештења
Дана 13.06.2024. доћи ће до прекида у водоснабдевању у Шиду у улици Карађорђева као и део улице Алексе Шантића у периоду од 11h до 13h, због извођења радова на водоводном прикључку.
Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Прикључење на мрежу

Први корак ка остваривању прикључења објекта на градску мрежу водовода, односно канализације је обраћање корисничком сервису шидског водовода захтевом за добијање услова за пројектовање унутрашњих инсталација објекта, а на основу приложене документације, не старије од шест месеци, о локацији, објекту и праву власништва. Услови за пројектовање су саставни део документације неопходне за прибављање грађевинске дозволе, али не обезбеђују и право да се по њиховом добијању приступи извођењу, већ изради главног пројекта унутрашњих инсталација објекта. Да је главни пројекат унутрашњих инсталација водовода, односно канализације објекта урађен у складу са условима и важећим техничким стандардима и нормама, потврђује се решењем о сагласности и овером графичких прилога у пројекту. Главни пројекат се предаје на шалтеру корисничког сервиса где се попуњава образац захтева за издавање сагласности и где се као финални корак предаје и захтев за реализацију прикључка. оформљени досије прикључка, односно водоводни и канализациони спој се шаље на надлежне погоне – реоне, а корисник добија потврду о томе (зелени картон).

Садржај пратеће документације која је саставни део документације објекта и прикључка, у зависности од статуса објекта, дефинисан је Законом о планирању и изградњи:

  • уз први захтев за добијање услова, за све објекте потребно је доставити – копију плана парцеле са уцртаним објектом, доказ о власништву, копију личне карте за физичка, односно копију решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, што је и довољно за постојеће објекте;
  • додатно доставити, за планиране, нове објекте – информацију о локацији, за објекте у легализацији – потврду, уверење да ће бити легализовани, за привремене објекте – решење о постављењу и ситуацију, за све интервенције на постојећим објектима (доградња, надоградња, реконструкција, адаптација, физичка деоба…) – информацију о локацији и сагласност скупштине станара зграде;
  • уколико техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити писмене оверене сагласности власника.
  • Одржавање квалитета воде у мрежи

По добијању услова, за наредне кораке, детаљна упутства и сву помоћ корисници добијају од запослених у корисничком сервису нашег предузећа. Сагласност на главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације објекта се издаје уз локацијску дозволу, односно уз решење о изведеним радовима за радове обухваћене чланом 145 Закона о планирању и изградњи. Документација за реализацију прикључка је потпуна уз грађевинску дозволу. Према важећем ценовнику, корисници плаћају и учешће свих стручних служби на реализацији прикључка, које подразумева давање упутстава, надзор и прикључење на градске мреже водовода и канализације.Сви припремни радови и сви радови на изради прикључка су у надлежности и о трошку корисника.

Обавеза инвеститора односно власника објекта је да по реализацији прикључка геодетски сними изведени прикључак на водоводну и/или канализациону мрежу. Снимак, који се доставља и Републичком геодетском заводу, је потребно доставити надлежном сектору, односну сектору дитрибуције воде – погон нових спојева и/или сектору канализационе мреже ради добијања потврде да је објекат прикључен на мрежу.

Све неопходне образце за прикључак пронађите овде. Образце попуњава корисник.