keyboard_arrow_right
Обавештења

Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Основни подаци

Јавно Комунално Предузеће „Водовод“ Шид основано је 1984. године, као јавно предузеће, од стране Скупштине Општине Шид. Предузеће се бави сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде и то: сакупљањем, захватањем, допремањем, пречишћавањем и прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета сирове и пијаће воде као и експлоатационим одржавањем објеката и уређаја водоводног система, затим уклањањем отпадних и атмосферских вода канализацијом и одржавањем канализације.

Данас ово предузеће газдује системом водоснабдевања насељених места: Шид, Батровци, Илинци, Вашица, Беркасово, Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Ердевик, Бингула, Адашевци, Вишњићево и Моровић укупне дужине око 200 км као и коришћење канализационе мреже дужине око 60км. Систем водоснабдевања обухвата око 11.000 прикључака на водовод. Предузеће је због специфичне делатности подељено на две локације: Потисна Станица „Шид“ (Техничка Служба) Вељка Пауновића бб и Управна зграда, Шид, Светог Саве 40. Такође треба истаћи да се у надлежности „Водовода“ налазе и следећи објекти који омогућавају водоснабдевање : Потисна станица Шид II, Потисна станица Шид III, Потисна станица Кузмин, Извориште Батровци као и локални водоводи – Адашевци, Батровци, Вишњићево , Моровић и Илинци.

Скоро целокупна потрошња воде данас се покрива из Изворишта Батровци. Водозахватни објекти су вертикални цевни бунари са филтером. Капацитет изворишта је процењен на oko 135 л/с. Вода се захвата из водоносног слоја састављеног од песка средње и крупне гранулације на дубини од 160 – 200 метара. „Сирова“ вода са изворишта се хлорише и потискује у магистрални цевовод промера 400мм и смешта се у резервоар на потисној станици Шид. Након хлорисања одводи се даље ка потрошачима. Изузетак су локални сеоски водоводи које се налазе у надлежности ЈКП „Водовод“ Шид од Јануара 2010. године. Вода која се користи спада у ред квалитетнијих вода у Војводини и једини третман који се користи је дезинфекција воде течним хлором. Квалитет воде прати се редовним анализама које врши Завод за заштиту здравља из Сремске Митровице (36 анализа месечно).

Менаџмент предузећа:

Чланови надзорог одбора: