Одвођење отпадних вода

Евакуација отпадних вода се врши по општем систему каналисања, што значи да истим водовима одводимо и отпадну и атмосферску воду. Атмосферска вода у канализациону мрежу највећим делом доспева преко сливника. Систем канализације је гравитациони на комплетном сливном подручју. Канализациона мрежа је по својим карактеристикама, врсти материјала и изграђености веома разнолика. Изграђено је око 90 % идејним пројектом предвиђене укупне дужине канализационе мреже и њена укупна дужина је око 60 км.

Врста делатности у оквиру одвођења отпадних вода:

  • Израда нових прикључака на канализацију
  • Одржавање постојећих прикључака на канализацију
  • Чишћење канализације
  • Чишћење прикључака на канализацију