ЈН-06/20 – Сервис и текуће одржавање хлорогена

Мишљење Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

ЈН-04/20 – Агенцијске услуге запошљавања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (за изменом и допуном)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН-03/20 – Услуге одржавања атмосферске канализације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за први квартал 2020. године

ЈН-02/20 – Радови на унапређењу водоснабдевања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Конкурсна документација (са изменом)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору