ЈН-09/19 – Водоводне цеви

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2019. године